ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

 

Проект: ,,Създаване на офис за
технологичен трансфер на отворени иновации за екологични,
енергоспестяващи и информационни
технологии в машиностроенето"

Номер на договора: BG161PO003-1.2.02-003-C0001

ОЧАКВАЙТЕ ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОФИСА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР! В МОМЕНТА СЕ РАЗРАБОТВА

Повече за проекта

БЮЛЕТИНИ

Машини за хранителната индурстия
м. август
м. септември
м. октомври
м.ноември

Селскостопанско машиностроене
м. август
м. септември
м. октомври
м.ноември

Отопление, вентилация, климатизация
м. август
м. септември
м. октомври
м.ноември

Гореща обработка на металите
м. август
м. септември
м. октомври
м.ноември