КОНТАКТИ

ЗЛАТНА СТРАНИЦА

на НТС по машиностроене

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ НА ФНТС за активисти на НТСМ

І. Почетни членове на Федерацията на научно-техническите съюзи
1. проф. инж. Минчо Попов (†) – Председател на Съюза по машиностроене
2. инж. Любен Витанов (†) – активист на Съюза по машиностроене
3. Нано Нанов – техник, активист на Съюза по машиностроене
4. проф. инж. Вълчо Мичев (†) – зам.председател на Съюза по машиностроене
5. инж. Георги Русанов – зам.председател на Съюза по машиностроене
6. акад. инж. Ангел Балевски (†) – зам.председател на Съюза по машиностроене
7. чл.кор. инж. Любомир Калев (†) – зам.председател на Съюза по машиностроене
8. проф. инж. Владимир Гановски (†) – председател на УС на ФНТС и зам.председател на НТС по машиностроене
9. проф.д-р инж. Владимир Иванов Дивизиев (†)– Екс-Председател на Съюза (посмъртно)
10. инж. Димитър Махмудиев (†) – Председател на градското ръководство на Съюза и член на КС на НУС
11. ст.н.с. I ст.инж. Ангел Богданов Балашев – зам. Председател на Съюза
12. ст.н.с. д-р инж. Александър Скордев – Председател на НТС по машиностроене

IІ. Почетен знак  “инж. Михаил Момчилов”
1. маг. инж. Дамян Дамянов
2. маг. инж. Мариана Трифонова
3. икон. Величка Джисова

IІІ. Откриватели и изобретатели, вписани в Златната книга на Българските откриватели и изобретатели
1. акад.инж. Ангел Балевски (†)
2. проф. д-р инж.Димитър Бучков
3. проф. Цоло Рашев

ІV. Юбилеен знак “инж. Симеон Ванков“
1. Научно-технически съюз по машиностроене
2. Национална секция по металолеене
3. Национална секция по заваряване
4. Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия
5. Национално дружество на специалистите по двигатели с вътрешно горене
6. Национално научно-техническо дружество “Металознание и термично обработване на металите”
7. Национално научно-техническо дружество “Металолеене”

V. Златна значка “проф.Асен Златаров”
1. чл. кор. проф. инж. Любомир Калев (†)
2. инж. Константин Калчев (†)
3. проф. д-р инж. Михаил Константинов (†)
4. ст.н.с. І ст. инж. Ангел Балашев
5. проф. д-р инж.Никола Рашков
6. проф. дтн инж.Нягол Манолов
7. проф. д-р инж.Владимир Гановски (†)
8. ст.н.с. І ст. дтн Митко Миховски
9. проф.д-р инж.Крум Бояджиев
10. проф.д-р инж.Кирил Арнаудов
11. ст.н.с. д-р Александър Скордев
12. проф. д-р инж. Тодор Нешков
13. проф. д-р инж. Илия Бояджиев (†)
14. доц. д-р инж. Любен Клочков
15. ст.н.с. д-р Николай Пиперов
16. проф. дтн Георги Попов
17. проф. д-р инж. Димитър Дамянов
18. проф. дтн инж. Николай Лолов
19. проф. д-р инж. Георги Цветков (†)
20. проф. Снежина Грозданова 

НАГРАДИ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

І. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА

 1. акад. инж. Ангел Балевски (†)
 2. чл.кор. инж. Любомир Калев (†)
 3. ст.н.с. инж. Ангел Балашев
 4. проф.д-р инж.Никола Рашков
 5. инж. Константин Калчев (†)
 6. проф. инж. Вълчо Мичев (†)
 7. инж. Димитър Махмудиев (†)
 8. инж. Ангел Дюлгеров (†)
 9. инж. Борис Динолов
 10. инж. Любомир Хаджикръстев
 11. инж. Георги Кьосейванов
 12. инж.Димитър Безуханов
 13. инж. Тодор Христов
 14. инж. Димитър Сергиев
 15. инж. Иван Мичев
 16. инж. Боян Иванов
 17. инж. Васил Митев
 18. инж. Ангел Ангелов
 19. инж. Пеньо Пенев
 20. инж. Станчо Станев
 21. инж. Иван Иванов
 22. проф.д-р Владимир Гановски /посмъртно/ (†)
 23. чл.кор. проф. инж. Иван Димов /посмъртно/ (†)
 24. чл.кор.проф. инж. Иван Попов /посмъртно/ (†)
 25. проф. дтн инж. Нягол Манолов
 26. доц. инж. Славка Димитрова
 27. техн. Серги Манов (†)
 28. техн. Иглика Николова
 29. инж. Кръстьо Панев
 30. проф. д-р инж. Крум Бояджиев
 31. инж. Георги Попов
 32. проф. Минчо Попов – посмъртно (†)
 33. проф. д-р инж. Владимир Дивизиев – посмъртно (†)
 34. проф. Михаил Константинов - посмъртно (†)
 35. ст. н. с. д-р инж. Величко Стаменов
 36. ст. н. с. д-р инж. Александър Мечков
 37. ст. н. с. д-р инж.Веселин Митев (†)
 38. проф. дтн Владимир Витлиемов
 39. инж. Пеньо Пенев
 40. инж. Върбинка Стоянова
 41. инж. Димитър Зегов
 42. ст. н. с. инж. Георги Русанов
 43. ст. н. с. д-р инж. Александър Скордев
 44. проф. д-р инж. Кирил Арнаудов
 45. ст. н. с. I ст. Митко Миховски
 46. ст. н. с. д-р инж. Иван Дафинов (†)
 47. ст. н. с. д-р инж. Богдан Стоянов
 48. доц. д-р инж. Димитър Оракалиев
 49. ик. Велика Найденова Джисова
 50. проф. Снежина Грозданова

ІІ. БЛАГОДЕТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Volfgand Pech – Германия
2. д-р инж. Марин Белоев
3. маг. инж. Огнян Траянов

III. ЗЛАТНА СЪЮЗНА ЗНАЧКА НА НТСМ

1. Габриел Шоеф
2. маг. инж. Кънчо Янев Филипов
3. Веселин Александров Тенев
4. проф. дтн Митко Минков Миховски
5. ст. н. с. д-р инж. Руси Пенчев Добрев
6. маг.инж. Георги Благоев Петков
7. маг. инж. Александър Тошев Русев
8. маг. инж. Петьо Велков Цоков
9. маг. инж. Васил Цветанов Ничев
10. маг. инж. Снежана Спасова Христова
11. проф. дтн Нягол Манолов
12. проф. Снежина Грозданова
13. д-р инж. Димитър Пъндев
14. ст. н. с. Тодор Стойчев
15. доц. д-р Панайот Ганчев
16. проф. д-р инж. Илия Бояджиев
17. доц. д-р инж. Лило Кунчев
18. ст.н.с. д-р инж. Любомир Тошев
19. ст.н.с. д-р инж. Богдан Стоянов
20. ст.н.с. д-р инж. Веселин Митев
21. ст.н.с. д-р инж. Марин Стойчев
22. проф. д-р инж. Тодор Нешков
23. доц. д-р инж. Георги Динев
24. доц. д-р инж. Димитър Караиванов
25. проф.д-р Георги Константинов Цветков

 

IV. СРЕБЪРНА СЪЮЗНА ЗНАЧКА

1. д-р  Валентин Драгоев Владимиров
2. маг. инж. Димитър Христов Димитров
3. маг. инж. Райчо Замфиров Димитров
4. маг. инж. Петко Ангелов Янев
5. доц. д-р инж. Константин Константинов
6. доц. д-р инж. Емил Маринов
7. доц. д-р инж. Стамен Димитров
8. доц. Борислава Цветкова Колчагова
9. инж. Александър Радославов Алексиев
10. доц. д-р инж. Димитър Генчев Димов
11. инж. Данаил Кръстев Ангелов
12. физ. Любомир Стоянов Стоев
13. доц. д-р инж. Димчо Георгиев Цанов
14. инж. икон. Димитър Стефанов Конакчиев
15. инж. Красимир Георгиев Бадалов
16. Николай Василев Иванов
17. доц. д-р Димчо Цанов
18. маг.инж. Ани Анев
19. маг.инж Лили Добрева